Regulamin ośrodka

Regulamin Terenu Rekreacyjno – Wypoczynkowego

„Słoneczne Wzgórze”

 

 1. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu. Zapłata za całość jest warunkiem wydania kluczy do wynajmowanego domku lub zgody na wjazd na teren ośrodka. Po dokonaniu formalności pracownik ośrodka wskaże najemcy domek lub inne miejsce noclegowe zgodnie z podpisaną umową. W cenie domku jest parking jednego samochodu.

Płatność gotówką lub przelewem

 1. Kaucja na pokrycie ewentualnych szkód i strat w wyposażeniu wynosi 300 zł i jest płatna gotówką, wraz z opłata za pobyt przed rozpoczęciem najmu, a rozliczana po jego zakończeniu.
 2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub jego skrócenia opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. W domkach letniskowych preferujemy pobyty tygodniowe. (7, 14, … dniowe, od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli).
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 5. Na terenie ośrodka cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00.
 6. Goście ośrodka są zobowiązani do kulturalnego zachowania w sposób nie wpływający na komfort pozostałych osób. W szczególności do słuchania muzyki o poziomie głośności nieprzeszkadzającym pozostałym Gościom. Niestosowanie się do zapisów regulaminu w tej kwestii oraz uwag obsługi, może prowadzić do wydalenia z Ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu. W skrajnych przypadkach może prowadzić do interwencji policji z pełnymi jej konsekwencjami.
 7. Osoby odwiedzające najemców mogą przebywać na terenie ośrodka do godziny 22.00. Niepoinformowanie obsługi ośrodka o dodatkowej osobie lub zwierzęciu skutkować będzie opłatą 150zł/dobę za cały pobyt, niezależnie od dnia stwierdzenia naruszenia regulaminu.
 8. Właściciel i obsługa ośrodka mają prawo do zweryfikowania ilości osób śpiących w domku i na terenie ośrodka.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w domkach obowiązuje zakaz używania urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy zasilaczy komputerowych i ładowarek. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w domkach, na tarasie domków oraz w odległości mniejszej niż 5m od drewnianych domków letniskowych.
 11. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka.
 12. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich na terenie ośrodka odpowiada ich opiekun.
 13. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania czystości w domkach. Za pozostawienie domków w skrajnej nieczystości pobrana zostanie z kaucji opłata za sprzątanie w wysokości 100 zł.
 14. Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Podczas wydania i odbioru najmowanego domku, sprawdzona zostanie lista wyposażenia oraz jego stan techniczny. W przypadku wystąpienia szkód z winy najemcy lub braków w wyposażeniu wynajmujący zwróci najemcy kaucję pomniejszoną o koszt likwidacji szkody i zakupu brakującego wyposażenia, a najemca zobowiązuje się do dopłacenia brakującej kwoty do poziomu 2000,-PLN. Cennik i wykaz wyposażenia dostępny w recepcji.
 15. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wczasowiczów. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów.
 16. Wszelkie awarie powinny być niezwłocznie zgłaszane telefonicznie właścicielom lub pracownikowi recepcji.
 17. Wynajmujący zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia awarii lub w miarę możliwości i potrzeby zmiany domku. Za wszelkie awarie wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzeń i sprzętów ponosi najemca. Koszt usunięcia tego typu awarii spoczywa na najemcy.
 18. Najemca i wczasowicze są zobligowani do ubierania pościeli w poszewki. W przypadku użytkowania pościeli bez poszewki, najemca zostanie obciążony kosztem zakupu pościeli.
 19. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka jest dozwolone tylko w sposób kulturalny. Nadużywanie alkoholu prowadzące do zachowania naruszającego ład i porządek w Ośrodku będzie bezwzględnie nietolerowane i może prowadzić do wydalenia osób nietrzeźwych z Ośrodka bez zwrotu kosztów pobytu. W skrajnych przypadkach nadużywanie alkoholu może prowadzić do interwencji policji z pełnymi jej konsekwencjami.
 20. Najmujący podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem Ośrodka i w pełni go akceptuje
 21. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo ośrodka.

Telefony kontaktowe:

Marzena +48 601 954 290

Tomasz +48 609 516 210

Życzymy udanego pobytu